مسی هم مصدوم شود تیمش دچار مشکل می‌شود/ توجیهی نداریم، باید برنده می‌شدیم