گزارش تمرین تیم ملی/ وقتی همه برای آقاجواد دست زدند