گلزنی شماره ۷ بعد از ۷بازی/ بختیار منصوریان را امیدوار کرد