چرا خودمان را با اروپا مقایسه نمی کنیم؛/ شاهرودی: شاید دلال بازی در کار بوده است!