محمدپور:پای بازیکن ما به طالب لو نخورد و توپ گل شد