پای بختیار به گل بازشد/گلزن استقلال با مصدومیت زمین را ترک کرد