صعود فولاد با گلزن همیشگی/ ساسان، فرشته نجات سعداوی