تصوراتم اشتباه بود/ با این شرایط نیم‌فصل از استقلال می‌روم