گودرزی: نام جوانمردی در تاریخ ورزش ایران ثبت شده است