مرگ بوکسور اسکاتلندی پس از دریافت ضربات سنگین در رینگ بوکس