احتمال غیبت کاپیتان تیم ملی ازبکستان در بازی با ایران