دی‌بوئر خطاب به بازیکنان اینتر: من زمین بخورم، شما هم با من زمین خواهید خورد!