جریمه سبزهای تبریز و محرومیت مربی پیکان / فحاشی لیدر نفت 3میلیون تومان به این تیم ضرر زد