زمین تمرینی که ورزشگاه اول تبریز شد/ تراکتور، جور تبریزی‌ها را می‌کشد