در مصاحبه با خبرنگاران/ انریکه: روند بهبودی مسی خوب پیش می رود