200 تماشاگر در ورزشگاه تختی انزلی/ کریمی از فهرست استقلال خارج شد