برانکو دنبال توجیه نباشد/ پرسپولیسی‌ها خیلی مغرور بودند