سه تیم سوپر لیگی و دسته اولی حریفان یاران انصاری‌فرد و شجاعی