شعبانی بهار: هفته تربیت بدنی و ورزش با شعار سلامت، افتخار و معنویت با ورزش برگزار می شود