حضور 100 هوادار و تعجب مربی انگلیسی استقلال+ تصاویر