خطیبی و دستیاران خارجی قلعه نویی تماشاگر بازی عقاب و فولاد