عباسی:اگر کاظمی برود من هم می روم/تا فردا به جمع بندی می رسیم