با همراهی تیم ب ایران و کار جدی به عنوان دستیار؛/ سیچلو محبوب به آرژانتین بازگشت