فهمیدیم با پرسپولیس بازی داریم، ترس به جانمان افتاد/ حرف درِگوشی شیری باعث شد پنالتی کامیابی‌نیا را بگیرم