گام بلند ایران برای برگزاری معتبرترین رویداد جهانی شطرنج