پشت پرده پیشنهادی که علی‌منصور می‌گوید از لیگ جزیره دارد