نامه کمیته ملی المپیک به وزارت ورزش درباره عدم برگزاری انتخابات +عکس