هانگ هو: ایران برای کوکی وان در آسیا و خاورمیانه مناسب است