در جام حذفی به بازیکنان اصلی تیم اخطار دادم/ شانس از ما رو برگردانده است