داورزنی: دولت در کارهای ما دخالتی نکرده/ وزیر ورزش پاسخگوی مسائل ورزش است