قرار نفتی ها برای تجمع مقابل وزارتخانه/ ملی پوشان هم هستند