محمودی: جایگزین پیدا کردن برای مهدوی سخت است/مهدی تصمیم خوبی گرفت