دی‌بوئر خطاب به اینتری‌ها/ سقوط کنم، شما را هم به پایین می‌کشم!