مهاجم ازبک ماشین سازی در تست پزشکی/ استراحت خطیبی به شاگردانش