قهرمانی و نایب‌قهرمانی سنگنوردان کشورمان در بخشی تیمی و انفرادی