تصمیم جالب کی‌روش؛ فقط یک جلسه در تاشکند تمرین می‌کنیم