نقی زاده: هت تریک من مهم نیست/ بدبیاری گسترش تمام شد