ایران با 15 مدال در جایگاه دوم آسیا قرار گرفت/ عنوان نخست بخش تیمی به کشورمان رسید