4 برد، 3 تساوی و 4 شکست برای شطرنج‌بازان ایرانی در دور هشتم