تعریف جالب جالب کارشناس فوتبال روسیه از سردار/ پرش‌های آزمون مانند تیرازکمان رها شده است