بازیکن ازبکستان: فقط سه امتیاز بازی با ایران را می خواهیم