کشاورز؛مردی از جنس بلور/ وقتی مجسمه کاپیتان در دل مردم ساخته شد