کسی که در انتخابات فدراسیون تیراندازی بازنده شده این انتخابات را زیر سوال برده است/ گزارشی درباره دخالت دولت به فدراسیون جهانی ارسال نکرده‌ایم