توانایی‌های خودتان را نشان دادید/ با قهرمانی در آسیا دل مردم را شاد کنید