غیبت ادامه دار ملی پوش ایرانی در ترکیب آلکمار/ جهانبخش دوشنبه در اردوی تیم ملی