تاج در تماس تلفنی با مربیان تیم نوجوانان: توانایی قهرمانی آسیا را دارید