جدیدترین درخواست مورینیو از باشگاهش/ زمان بدهید تا بازیکنان را بشناسم