صعود یک پله‌ای احمدی در جدیدترین رنکینگ جهانی تیراندازی