تاج خطاب به تیم نوجوانان: قطعا توانایی قهرمانی در آسیا را دارید