پشت‌ پرده پیشنهادی که منصوریان مدعی است از انگلیس دارد